Vedtægter

Vedtægter, deklaration
og ordensreglement for
Grundejerforeningen Ketteholm

 

 VEDTÆGTER FOR

GRUNDEJERFORENINGEN KETTEHOLM

§ 1
Grundejerforeningens navn er KETTEHOLM, og dens hjemsted er Hvidovre kommune.

§ 2
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne i deklaration af 26. februar 1980, tinglyst den 3. marts 1980, samt lokalplan nr. 409, tinglyst den 15. november 1979, om omfatter det til enhver tid værende tinglyste ejere af den 51 boligparceller, beliggende Ketteholm 29 – 129.

Evt. ejerskifte og adresseændring skal meddeles bestyrelsen uden ubegrundet ophold.

En generalforsamling kan med majoritet som anført i § 9, træffe bestemmelse om, at også ejere af ejendomme uden for foreningens område kan være medlemmer af grundejerforeningen, eller grundejerforeningen kan sammensluttes med en anden grundejerforening.

§ 3
Grundejerforeningens formål er:
1)
At opfylde de forpligtigelser, der er pålagt ejendomme samt vej- og fællesarealerne mv. i henhold til bestemmelsen i forannævnte deklaration, tinglyst den 3. marts 1980, jf. herved det til deklarationen hørende kortbilag.

Særligt fremhæves bestemmelserne om vedligeholdelse og renholdelse af forannævnte arealer, samt vedligeholdelsespligt og drift af belysningsanlæg og fællesantenneanlæg.

2)
I øvrigt at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.

§ 4
Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed og afgør alle spørgsmål af større betydning. Generalforsamlingen ledes af en bestyrelsen udpeget dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver et over forhandlingerne ført beslutningsreferat.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende DAGSORDEN:
1. Udpegning af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse
4. Kassereren fremlægger forslag til budget
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af bestyrelse (jf. § 10)

Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende faste poster:
1. formand
2. kasserer
3. evt. næstformand og sekretær

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer.
9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser
10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg.

§ 6
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftlig med angivelse af dagsorden til hvert medlem med 3 ugers varsel.

§ 7
Forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på en generalforsamling være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 1 uge før generalforsamlingen udsender bestyrelsen en orientering om de indkomne forslag, samt årsregnskabet.

§ 8
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 uges varsel af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig krav herom, med angivelse af motiveret dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

§ 9
Hver ejendom giver 2 stemmer. Stemmeretten udøves af skødehaver. Der kan stemmes i henholdt til skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog have mere end 2 fuldmagter. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 10 medlemmer. Skriftlig afstemning kan dog altid finde sted ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.

Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. Dog kan beslutninger om ændring af grundejerforeningens vedtægter og beslutninger:
a) der pålægger medlemmerne at foretage indbetalinger til foreningen udover dennes normale løbende udgifter til administration af foreningens opgaver, jfr. § 3
b) om ny eller ændret benyttelse af fællesarealer,
c) om optagelse af lån
kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne er mødt eller repræsenteret, og beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nævnte medlemstal ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, eller har et forslag ikke opnået tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende medlemmer, er det bortfaldet. Har forslaget i førstnævnte tilfælde opnået tilslutning fra 2/3 af de fremmødte, indkalder bestyrelsen inde 14 dage til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel majoritet.

Dog kræver beslutninger under § 9, pkt. b, Hvidovre Kommunalbestyrelses samtykke.

Foreningens udgifter og indtægter fordeles med 1/51 til hver ejendom.

Denne regel kan ikke ændres eller ophæves uden samtlige medlemmers godkendelse.

§ 10
Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af og blandt foreningens medlemmer, hvert år på den ordinære generalforsamling.

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og kasserer.

Bliver en bestyrelsespost ledig, har en bestyrelsessuppleant pligt til at indtræde på en post efter aftale med den siddende bestyrelse.

Såfremt bestyrelsessuppleanter meddeler frafald, kan bestyrelsen supplere sig selv inden næste generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Medlemmerne har pligt, men ikke ret, til på skift at modtage valg til bestyrelsen.

§ 11
Bestyrelsen leder grundejerforeningens anliggender og påser servitutter, vedtægternes, samt ordensreglementets overholdelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Grundejerforeningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Der føres et referat, der skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

§ 12
Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Kontingent og evt. andre ydelser til opfyldelse af de foreningen påhvilede eller af denne påtagne opgaver fastsættes af de ordinære generalforsamling og skal, når ikke andet er vedtaget, være indbetalt i 4 rater med forfald den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Hvis kontingent eller anden ydelse til grundejerforeningen ikke efter gentaget krav er indbetalt senest 3 måneder efter forfaldsdagen, har bestyrelsen pligt til at overgivet fordringen til retslig inkasso. Eventuel retssag herom kan anlægges ved ejendommens værenting.

§ 13
Refusionsmellemværender mellem et udtrædende og et indtrædende medlem i forbindelse med overgang af ejendomsretten til en af nærværende vedtægter omfattet ejendom er foreningen uvedkommende.

Der ydes således ikke refusion fra foreningen til et udtrædende medlem af indbetalte á-conto ydelser.

§ 14
Påtaleberettiget iflg. Nærværende deklaration er Hvidovre Kommune og grundejerforeningen.

§ 15
Med hensyn til servitutter og pantegæld henvises til ejendommens blade i tingbogen.

§ 16
I henhold til den3. marts 1980 tinglyste deklaration, skal nærværende vedtægter godkendes af Hvidovre Kommune, der ligeledes skal godkende ændringer i vedtægterne.

§ 17
Nærværende vedtægter begæres lyst på matr.nr. 6 qn, 6 qp til 6 so, Avedøre By, Avedøre.
Matr.nr. 6qn
Avedøre By, Avedøre

DEKLARATION

Undertegnede ejere, ”Kay Wilhemsen A/S” (i det følgende kaldet udstykkeren) og Hvidovre Kommune, pålægger herved matr.nr. 6 qn, Avedøre By, Avedøre og parceller heraf følgende deklaration:

GRUNDEJERFORENING:

§ 1
Den til enhver tid værende ejer af arealer indenfor deklarationsområdet skal være medlem af en grundejerforening.

Grundsælgeren er dog ikke pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, for så vidt angår usolgte parceller.

Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 50 % af grundejerne kræver det, eller når mindst 50 % af de udstykkede grunde er solgt og kommunalbestyrelsen eller udstykkeren kræver det.

§ 2
Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningen område, herunder administration af fællesanlæg, gasforsyningsanlæg til opvarmning og varmt vand, samt vedligeholdelse af veje, stier og fællesarealer mv. iht. Vedligeholdelsesplan, godkendt af Hvidovre Kommune.

Det påhviler grundejerforeningen at vedtage de for denne nødvendige vedtægter, der vil være at godkende af Hvidovre Kommune.

Eventuelle ændringer i vedtægterne skal ligeledes godkendes af Hvidovre Kommune.

UDSTYKNING OG BEBYGGELSE:

§ 3
Den på kortbilaget viste udstykning og bebyggelse foretages af den nuværende ejer i overensstemmelse med lokalplan nr. 409, lyst den 15.11.79.

Yderligere udstykning og bebyggelse af området må ikke finde sted.

Den af de nuværende ejere opførte rækkehusbebyggelse, må ikke ved ombygning ændres således at bygningernes ydre forandres, med mindre tilladelse indhentes fra de påtaleberettigede iflg. nærværende deklaration.

Overtræder en ejer ovennævnte bestemmelser, kan de påtaleberettigede kræve ejendommen tilbageført til den før forandringen bestående tilstand og i tilfælde af vægring herved, kræve arbejdet udført for den pågældende ejeres regning.

EJENDOMMENS BENYTTELSE:

§ 4
Ejendommen må kun benyttes i overensstemmelse med den i § 3 nævnte lokalplan.

Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som veje eller stier, skal anlægges og vedligeholdes som grønne områder i henhold til projekt for friarealerne, godkendt af Hvidovre Kommunalbestyrelsen den 08.12.79.

Ændringer i friarealernes disposition kan kun ske med kommunens samtykke.

Vedligeholdelse skal ske iht. den i § 2 anførte vedligeholdelsesplan.

Der må ikke på parcellerne findes beplantning eller andre indretninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst, kan blive til væsentlig ulempe for naboer.

Hver husstand må have op til 2 husdyr, det være sig hunde, katte samt lignende husdyr, der sædvanligvis kan holdes i beboelsesejendomme.

FÆLLES BRANDMUR:

§ 5
Brandmuren mellem to ejendomme er fælles og den må hverken helt eller delvis fjernes, ligesom der ikke må foretages nogen bygningsmæssig ændring ved den.

PARKERING:

§ 6
Parkering af last, – bus, – flytte, – rute, – fragtbiler o. lign. Samt campingvogne og både er forbudt overalt på området, bortset fra tilfælde, hvor af- og pålæsning el.lign. nødvendiggør sådan parkering.

VEJE, FÆLLESAREALER MV.:

§ 7
Veje med rabatter, stier, gangarealer, parkeringspladser, vendepladser og fællesarealer i øvrigt overdrages vederlagsfrit til grundejerforeningen for deklarationsområdet på udstykkerens anfordring.

Vedligeholdelse af disse områder påhviler fornævnte grundejerforening, der endvidere skal drage omsorg for vejens renholdelse, grusning og snekastning.

Fællesarealerne skal anvendes til park, legeplads el.lign., jfr. Den i § 4 omhandlende beplantningsplan.

Interne belysningsanlæg for veje og andre fællesarealer overdrages ligeledes til førnævnte grundejerforening, der herefter er ansvarlig for vedligeholdelsen af anlægget samt afholde de med driften forbundene omkostninger.

LEDNINGER MV.:

§ 8
Samtlige de i forbindelse med udstykningen fremførte fællesledninger skal i det omfang ledningerne ikke vedligeholdes af vandværk, elværk, telefonselskab, offentlige eller koncessionerede myndigheder, vedligeholdes af grundereforeningen, mens de regnvandsstik, der fører fra fællesledninger til forsyning af mere end én ejendom, vedligeholdes af de respektive brugere. Øvrige stikledninger, der kun betjener én ejendom, vedligeholdes af den respektive grundejer.

Fremføring af og vedligeholdelse af ledninger og kabler af enhver art kan foretages uden samtykke fra de berørte grundejere. Disse skal dog så vidt muligt gives et passende varsel, inden arbejdets iværksættelse.

Ulemper som følge af ledningsføringer og andre foranstaltninger f.eks. skråningsanlæg el.lign. fra veje, stier, parkeringspladser m.m. der foretages i forbindelse med udstykningen om områdets grundmodning, er grundejerne pligtige at tåle og kan ikke kræve erstattet.

Stikledninger til kloak og vand udføres i henholdt til modningsaftale med kommunen.

VANDFORSYNING:

§ 9
Deklarationsområdet forsynes med vand fra Hvidovre Kommune.

ANTENNEANLÆG OG GAS-TANKANLÆG:

§ 10
Et fælles antenneanlæg for alle de af nærværende deklaration omfattende ejendomme etableres af udstykkere.

Opsætning af udvendig antenneanlæg for de enkelte ejendomme er ikke tilladt.

Antenneanlægget smat forsyningsledningerne fra det på området etablerede gas-tankanlæg overdrages efter færdiggørelse til grundejerforeningen, som skal forestå den fremtidige vedligeholdelse og de dermed forbundne udgifter.

Der skal til enhver tid tåles adgang til reparation og vedligeholdelse af fællesantennekabler og gasledninger, beliggende i vej, – sti, – og fællesarealer samt i parcellerne og husene.

HEGN, BEPLANTNING, TERRÆNREGULERING:

§ 11
Omkring den enkelte parcel må der kun være levende hegn, bortset fra forhaver og i skellet ud for terrasser på havesiden.

Det levende hegn på eventuelt støttes af et trådhegn, højst 1,8 m højt og uden overligger.

Hække omkring den enkelte parcel vedligeholdes efter hegnslovens bestemmelser.

§ 12
Den ubebyggede del af grunden skal være vel vedligeholdt.

§ 13
Terrænregulering må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen.

§ 14
Til sikkerhed for grundejerforeningens eventuelle tilgodehavender hos det enkelte medlem vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundejerforeningen for et beløb stort kr. 5.000,00 i hver af de under udstykningen hørende parceller.

Foreningen kan, efter reglerne i vedtægternes § 9 vedtage, at sikkerhedsstiftelsen forhøjes i det omfang udgifterne til foreningens løbende drift, herunder varmeforsyningen, gør det påkrævet.

Nævnte panteret, skal ikke være præjudicerende for ejendommens prioritering med realkreditinstitutmidler, herunder kontantlån, samt tilsvarende sparekasselån, alle eventuelt til forhøjet rente og med forsikringsgaranti o. lign. ligesom private tinglyste panterettigheder i ejendommen stifter af eller til den oprindelige sæler eller andre, skal respekteres.

Panteretten skal stedse respektere tinglyste servitutter. Foreningen kan tillade, at panteretten respekterer andre midler end de her nævnte.

§ 15
Påtaleberettiget iflg. nærværende deklaration er Hvidovre Kommune samt indtil parcellerne er solgt og grundejerforeningen stiftet, ”Kay Wilhelmsen A/S” og derefter grundejerforeningen.

§ 16
Hvidovre kommunalbestyrelse kan helt eller delvist delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde sådan delegation.

§ 17
Ved overtrædelse af deklarationen kan grundejerforeningen alene udøve påtaleretten, hvis kommunalbestyrelsen ikke senest 3 måneder efter at være blevet opfordret hertil, har udøvet påtaleretten eller tilkendegivet, at den agter at gøre det.

§ 18
De påtaleberettigede kan i forening meddele dispensation fra deklarationens bestemmelser.

§ 19
Grundereforeningen er pligtig til uden nogen form for vederlag at tåle, at restparcellen af matr.nr. 6 c Avedøre, beliggende nord for bebyggelsen, kan blive tilsluttet samtlige grundejerforeningens fællesanlæg, herunder fælles antenne, gasanlæg, kloak-, vand-, telefon-, elforsyning, fælles belysning samt sti og vejanlæg.

Omkostningerne i forbindelse med tilslutningen er grundejerforeningen uvedkommende.

Herudover er grundejerforeningen pligtig til uden nogen form for vederlag at tåle opførelse af carport, parkeringsanlæg etc. langs eksisterende stamvej vest for restparcellen af matr.nr. 6 c Avedøre.

TINGLYSNING:

§ 20
Nuværende deklaration tinglyses servitutstiftende på samtlige ejendomme, der udstykkes fra matr.nr. 6 qn af Avedøre By, Avedøre.

§ 21
Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

§ 22
Nærværende deklaration respekterer al nuværende pantegæld.

VÆRNETING:

§ 23
Eventuelle sager vedr. nærværende deklaration skal anlægges ved den ret, hvorunder hvilken ejendommen er beliggende

———————————————

I medfør af lokalplan nr. 409 tinglyst den 15.11.79 meddeles herved samtykke til tinglysning af nærværende deklaration

ORDENSREGLEMENT FOR

GRUNDEJERFORENINGEN KETTEHOLM

§ 1
Såvel hunde som katte skal føres i snor. Luftning af hunde er ikke tilladt på fællesarealerne, men kan finde sted på græsarealet nord for carportene.

Det er ikke tilladt at efterlade hunden i tøjr, mens ejeren er borte fra huset.

I det hele taget skal hundene være velafrettede og ikke til genere andre.

§ 2
De interne stier må ikke anvendes til parkering eller tilkørsel til ejendommen.

Idet dele af stinettet er anlagt som brandveje, kan kortvarig tilkørsel af flyttebiler og renovationsvogne, tillades på disse stier.

§ 3
Parkering henvises til de respektive carporte, der alene må anvendes til parkering af indregistrede køretøjer. Såfremt carporten anvendes til opbevaring af andet vil dette, efter skriftlig påkrav, og uden yderligere varsel, blive fjernet for ejer/lejers regning og risiko.

Der kan endvidere parkeres på de afmærkede parkeringspladser langs med kørevejen. Det er udtrykkeligt forbudt at parkere på vendepladsen samt foran brandvejene. Parkering af last-, bus-, flytte- og fragtbiler samt traktorer, campingvogne og både og lign. er forbudt på området, bortset fra tilfælde, hvor af-. og pålæsning eller lign. nødvendiggør sådan parkering.

§ 4
Brugen af slagboremaskine bedes udført i tidsrummet fra kl. 08:00 – 19:00 på hverdage samt kl. 10:00 – 14:00 i weekends på grund af støjen, som forplanter sig gennem hele husrækken.

§ 5
Brugen af motorplæneklippere må ikke finde sted efter kl. 19:00 alle dage.

§ 6
Fortove og stier skal vær ryddelige, og ikke flyde med legetøj, borde og bænke mv.

§ 7
Der er ved ”Hønsehuset” ophængt en postkasse til brug for post tilstilet grundejerforeningen.

§ 8
Byggematerialer og lign. må højst henligge på parkeringspladserne til førstkommende weekend.

§ 9
Storskrald og haveaffald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

Hver enhed må højst veje 25 kg. Og for så vidt angår haveaffald være 1 m i længden. Haveaffald placeres på flisearealet anlagt ved vendepladsen/hønsehuset, og storskrald i storskraldsrummet, som er placeret overfor adgangsstien til husnr. 49 – 55

§ 10
Den enkelte husstand er pligtig til selv at renholde sin carport.

§ 11
Snerydning på sti foran den enkeltes parcel påhviler ejer.