Affald

Opslag vedr. affaldssortering

VIGTIGT: Kommunen har påtalt, at vi smider affald i containerne, som ikke hører til i dem. Respekterer vi ikke kommunens affaldsregler vil det blive dyrere for os alle sammen at komme af med vores affald, eller vi risikerer at få en anden og mere besværlig ordning!
Det opleves også, at folk bare sætter/smider affaldet på asfalten ved siden af containerne. Hvis DU kommer til en container, der er fyldt, så tag DIT affald med hjem igen og opbevar det der indtil containeren er blevet tømt. Stil IKKE affaldet på asfalten ved siden af containeren!
Taber du noget, eller kommer du til at smadre f.eks. en flaske, så sørg for at rydde op efter dig!
Læs nedenstående inden DU går hen med affald næste gang! Har du håndværkere, så gør dem opmærksom på reglerne, hvis de benytter containerne.

De 2 grønne papircontainere:
• De tømmes ca. hver 14 dag.
De er til rene og tørre rester af papir, der er egnet til genanvendelse, f.eks. kasserede aviser, ugeblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, adresseløse forsendelser, printerpapir, konvolutter, telefonbøger, reklametryksager og lignende.
De er ikke til plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner), karton, pap, ringbind eller indbundne bøger. Dette skal i stedet i en af de andre containere.

Den store papcontainer:
• Den tømmes ca. hver 14 dag.
Den er til rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser, forskellige former for karton, paprør fra toiletruller og køkkenruller, skotøjsæsker m.m.
Den er ikke til plastbelagt pap eller snavset pap. Derfor må f.eks. mælke- eller juicekartoner ikke lægges i papcontaineren. Der må heller ikke anbringes pizzabakker eller andet snavset pap i papcontaineren. Dette skal i stedet enten i en dagrenovationscontainer (mad emballage) eller i den blå container (andet pap).

Den blå container:
• Den tømmes hver onsdag.
Den er til alt – mindre – brandbart affald.
Brændbart skal være under en meter og det må ikke indeholde metal.
Den er ikke til køkkenaffald (brug en af de grønne dagrenovationscontainere til det).
Den er ikke til haveaffald (brug haveaffaldspladsen ved siden af hønsehuset til det).
Den er ikke til store brandbare ting (sæt dem i storskraldsrummet).
• Sørg for at dele større ting, således at de fylder så lidt som muligt.

Batteribeholder:
Den er til batterier.

De 2 grønne dagrenovationscontainere:
• De tømmes hver torsdag.
De er kun til køkkenaffald.

Jern/metal container:
Den er til genstande, der hovedsageligt består af jern og metal, og som ikke er elektriske eller batteridrevne.
Den er til dåser.
Den er ikke til genstande, der hovedsageligt består af jern og metal, og som er elektriske eller batteridrevne. Dette skal i stedet i storskraldsrummet.

Glascontainer:
Den er til glasemballageaffald bestående af rene og tomme glasemballager, f.eks. flasker, drikkeglas, konservesglas, syltetøjsglas og lignende uden låg, samt skår heraf.
Den er ikke til hærdet glas, vinduesglas, lamineret glas, spejlglas, el-pærer, lysstofrør, metallåg, plastlåg, hvide (ikke-gennemsigtige) flasker, krystalglas, urene flasker og glas, porcelæn eller keramik. Dette skal i stedet i storskraldsrummet.
• Er den fyldt, kan man også komme af med glas i containerne ved Netto og McDonald’s.

Storskraldsrummet:
• Dette afhentes efter behov.
Her kan man sætte bl.a. hvidevarer, springmadrasser og elektronik.
• Alt mindre brandbart skal i den blå container.
Det er ikke til det affald, der er listet under Andet affald, da det er noget, som man selv skal skaffe sig af med.

Haveaffald:
Ved bagsiden af hønsehuset kan man komme af med sit grønne haveaffald.
Haveaffaldet skal enten kommes i papirsække eller bundtes.
Haveaffaldet må ikke kommes i plastiksække.
Blomster må ikke være i potter.
• Havesten og fliser skal man selv skaffe sig af med på genbrugspladsen.

Andet affald:
• Havesten, fliser, maling, kemikalier og byggeaffald (mursten, cement, mørtel, glasuld, etc.) skal man selv aflevere på genbrugspladsen på Avedøre Holme. Se hvidovre.dk for åbningstider.
Det skal ikke sættes i storskraldsrummet eller smides i den blå container.

Ovenstående kan ligeledes findes i Informationsfolder for Grundejerforeningen Ketteholm som findes under “Nyhedsbreve”.